Новогуйвинська громада
Житомирська область, Житомирський район

Проекти рішень на 40-ву сесію

УКРАЇНА

НОВОГУЙВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

40- а сесія сьомого скликання

від  «____» _________ 2018 року                                                          №______ 

 

         Про затвердження

Положення про відділ бухгалтерського обліку та звітності

Новогуйвинської селищної ради (нова редакція)

 

         Заслухавши голову Новогуйвинської селищної ради Гончаренко З.Г., яка повідомила про необхідність затвердження у новій редакції положення про відділ бухгалтерського обліку та звітності Новогуйвинської селищної ради, враховуючи рекомендації комісії з питань законності, правопорядку та протидії корупції, а також комісії з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів, постанову КМУ №59 від 26.01.2011 року «Про затвердження типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи», постанову КМУ №286 від 09.03.2006 року «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів»,  та керуючись ст.25, п.5 ч.1 ст.26, ч.1 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», обговоривши дане питання, Новогуйвинська селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

         1. Затвердити Положення про відділ бухгалтерського обліку та звітності Новогуйвинської селищної ради (нова редакція) додається.

 

         2. Вважати таким, що втратив чинність п.3 рішення Новогуйвинської селищної ради 6 сесії 24-го скликання від 21.02.2003 року.

 

         3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника селищного голови Руцьку Л.А. та на комісію з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів.

 

 

 

Селищний голова                                                      З.Г. Гончаренко

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням 40-ї сесії

Новогуйвинської селищної ради

сьомого скликання

№____ від __ __________ 2018 року

 

 

 

Положення

про відділ бухгалтерського обліку та звітності Новогуйвинської селищної ради

(нова редакція)

 

 

РОЗДІЛ І.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1.Відділ бухгалтерського обліку та звітності Новогуйвинської селищної ради (далі – Відділ) утворюється за рішенням Новогуйвинської селищної ради та є самостійним структурним підрозділом виконавчого комітету Новогуйвинської селищної ради, підзвітний і підконтрольний селищному голові.

1.2.У своїй діяльності Відділ керується Конституцією України, Бюджетним та Господарським кодексом України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», нормативними актами Президента України, Верховної ради України, Кабінету Міністрів України, інструкціями, наказами Міністерства фінансів України, Державної казначейської служби України, рішеннями Новогуйвинської селищної ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями селищного голови, а також цим Положенням.

1.3.Відділ утримується за рахунок коштів селищного бюджету в межах фонду на оплату праці. Працівникам Відділу гарантуються умови оплати праці на рівні не нижче визначеному чинним законодавством для посадових осіб місцевого самоврядування з урахуванням положень колективного договору.

1.4.На працівників Відділу поширюється дія Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Кодексу Законів про працю України, Закону України «Про запобігання корупції».

 

РОЗДІЛ ІІ.

СТРУКТУРА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВІДДІЛУ

 

         2.1. Структура і штат Відділу затверджується Новогуйвинською селищною радою за пропозицією селищного голови, штатний розпис – головою Новогуйвинської селищної ради.

2.2. Керівником Відділу є начальник відділу-головний бухгалтер, який підпорядковується та є підзвітним голові Новогуйвинської селищної ради.

Начальник відділу-головний бухгалтер призначається на посаду за результатами проведення конкурсу, або за іншою передбаченою законодавством процедурою та звільняється з посади, відповідно до законодавства про працю селищним головою.

2.3. Працівники Відділу, призначаються на посаду розпорядженням селищного голови за рекомендацією конкурсної комісії чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України, та звільняються з посади розпорядженням селищного голови відповідно до чинного законодавства України.

2.4. Начальник відділу-головний бухгалтер має заступника начальника відділу-заступника головного бухгалтера, який у разі тимчасової відсутності головного бухгалтера (відрядження, відпустки, тимчасової втрати працездатності тощо) виконує його обов'язки з правом підпису фінансово-господарських та фінансово-розрахункових документів, звітності тощо.

2.5.У разі відсутності заступника начальника відділу-заступника головного бухгалтера, покладання обов’язків головного бухгалтера здійснюється відповідно до розпорядження селищного голови на іншого працівника Відділу.

2.6. Положення про Відділ затверджується рішенням сесії Новогуйвинської селищної ради.

 

РОЗДІЛ ІІІ.

ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ

 

3.1. Основними завданнями Відділу є:

3.1.1.Ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності виконавчого органу Новогуйвинської селищної ради та складання матеріалів звітності.

3.1.2.Відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами.

3.1.3.Забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов'язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності.

3.1.4.Забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів.

3.1.5.Запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявленні і застосуванні внутрішньогосподарських резервів.

 

3.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань виконує наступні функції:

3.2.1.Веде бухгалтерський облік та складає на підставі даних обліку фінансову, статистичну, зведену та іншу передбачену законодавством обов’язкову звітність.

3.2.2.Забезпечує документальне відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій, пов’язаних з рухом грошових коштів, нарахування та перерахування податків і зборів (обов’язкових платежів) до відповідних бюджетів.

3.2.3.Здійснює контроль за дотриманням бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, їх реєстрації в органах казначейської служби та здійсненням платежів відповідно до взятих зобов’язань.

3.2.4.Контролює правильність зарахування та використання надходжень селищного бюджету.   

3.2.5.Приймає участь у складанні штатних розписів і розрахунків до нього, складає кошториси доходів і видатків на утримання виконавчого органу селищної ради та на інші програми і заходи, складає бюджетні запити та розрахунки до них, складає плани асигнувань загального фонду селищного бюджету та плани спеціального фонду селищного бюджету

3.2.6.Забезпечує своєчасне нарахування та виплату заробітної плати та інших виплат в межах видатків, передбачених селищним бюджетом.

3.2.7.Забезпечує проведення розрахунків за товари, роботи і послуги, що закуповуються за бюджетні кошти.

3.2.8.Забезпечує суворе дотримання касової та розрахункової дисципліни, використання отриманих в установах банку грошових коштів за призначенням, дотримання порядку виписки чеків та зберігання чекових книжок.

3.2.9.Забезпечує повноту та достовірність даних первинних підтвердних документів, які формуються та подаються під час казначейського обслуговування.

3.2.10.Приймає участь у проведенні інвентаризації основних засобів, необоротних матеріальних активів, запасів, грошових коштів, малоцінних та швидкозношуваних предметів, зобов’язань, розрахунків та інших статей балансу, а також у оформленні матеріалів нестачі, крадіжки коштів та майна, псуванні активів.

3.2.11.Проводить аналіз даних бухгалтерського обліку та звітності, у тому числі зведеної звітності, щодо причин зростання дебіторської та кредиторської заборгованості, розробляє та здійснює заходи щодо стягнення дебіторської та погашення кредиторської заборгованості, організує та проводить роботу з її списання відповідно до законодавства.

3.2.12. Здійснює заходи щодо усунення порушень і недоліків, виявлених під час проведення контрольно-перевірних заходів, проведених уповноваженими органами державної влади.

3.2.13.Забезпечує належне зберігання бухгалтерських, первинних, звітних документів та здачу їх до архівних установ.

3.2.14.Здійснює, в межах повноважень, організаційно-аналітичну роботу щодо договорів, угод, контрактів, контрагентом яких виступає Новогуйвинська селищна рада або її виконавчий комітет.

3.2.15.Розглядає своєчасно та у відповідності до чинного законодавства депутатські звернення, заяви, звернення та скарги громадян, підприємств, установ та організацій з питань, віднесених до повноважень Відділу, а також запитів на отримання публічної інформації.

3.2.16.Виконує у межах компетенції розпорядження та доручення селищного голови, рішення селищної ради та виконавчого комітету, актів органів вищестоящого рівня. 

3.2.17.Здійснює інші функції передбачені чинним законодавством України.

 

 

 

РОЗДІЛ ІV. ПРАВА ВІДДІЛУ

 

4.1.Відділ має право:

4.1.1.Представляти виконавчий орган селищної ради в установленому порядку та з питань, що відносяться до компетенції Відділу, в органах виконавчої влади, інших органах місцевого самоврядування, фондах загально обов'язкового державного соціального страхування, підприємствах, установах та організаціях незалежно від форми власності.

4.1.2.Встановлювати обґрунтовані вимоги до порядку оформлення і подання до Відділу  первинних документів для їх відображення у бухгалтерському обліку, а також здійснювати контроль за їх дотриманням.

4.1.3.Одержувати від посадових осіб виконавчого органу селищної ради документи, звіти та інформацію необхідну для виконання покладених на Відділ функцій.

4.1.4.Вносити селищному голові пропозиції щодо удосконалення порядку ведення бухгалтерського обліку, складання звітності, здійснення поточного контролю, провадження фінансово-господарської діяльності.

4.1.5.У разі необхідності, за погодженням із селищним головою, керівниками підприємств, установ і організацій, залучати їх працівників для розгляду питань, що належать до компетенції відділу.

4.1.6.Не приймати до опрацювання, виконання і оформлення документи за господарськими операціями, які порушують діюче законодавство і встановлений порядок приймання, оприбуткування, зберігання і витрачання грошових коштів, обладнання та інших матеріальних цінностей.

4.1.7.Надавати обов’язкові до виконання вказівки іншим працівникам, посадовим особам виконавчого органу селищної ради, пов’язані із виконанням Відділом покладених на нього завдань.   

 

РОЗДІЛ V. ОБОВ’ЯЗКИ  ВІДДІЛУ

 

5.1.Посадові особи Відділу повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію Новогуйвинської селищної ради, її виконавчого комітету  та посадових осіб.

5.2.Посадові особи відділу несуть персональну відповідальність згідно з чинним законодавством України.

5.3.Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб Відділу при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

5.4. Начальник відділу-головний бухгалтер:

5.4.1.Здійснює керівництво за діяльністю відділу бухгалтерського обліку та звітності, розподіляє обов’язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу.

5.4.2.Організовує роботу з ведення бухгалтерського обліку та обліку господарсько-фінансової діяльності і контролює дотримання правил його ведення.

5.4.3.Здійснює методологічне керівництво бухгалтерським обліком у відділі, керує розробкою та впровадженням заходів щодо дотримання фінансової дисципліни.

5.4.4.Має право фінансового підпису та підписує разом з селищним головою або іншою уповноваженою особою фінансово-господарські та фінансово-розрахункові документи, звітність.

5.4.5.Забезпечує контроль і відображення на рахунках бухгалтерського обліку господарських операцій, надання оперативної інформації, складання подання зведеної бухгалтерської звітності  у відповідні терміни.

5.4.6.Здійснює контроль за законністю, своєчасністю та правильністю оформлення документів, дотриманням фінансової дисципліни, правильністю нарахування та перерахування податків  та інших платежів, дотриманням встановлених правил проведення інвентаризації грошових, товарно-матеріальних цінностей, основних фондів, розрахунків і платіжних зобов’язань, стягненням у встановлений термін дебіторської та розрахунками по кредиторській заборгованості. У разі надходження документів, підготовлених з порушенням вимог, а також документів, що супроводжують господарські операції в порушення законодавства, відмовляє у їх прийнятті та повідомляє селищного голову про зазначені факти.

5.4.7.Забезпечує раціональний та ефективний розподіл посадових обов’язків між  працівниками Відділу з урахуванням вимог щодо забезпечення захисту інформації та запобігання зловживанням під час ведення бухгалтерського обліку.

5.4.8.Надає селищному голові пропозиції щодо визначення облікової політики установи, зміни обраної облікової політики з урахуванням особливостей діяльності селищної ради і технології оброблення облікових даних, у тому числі системи та форм внутрішньогосподарського (управлінського) обліку та правил документообігу,  додаткової системи рахунків і регістрів аналітичного обліку, звітності та контролю за господарськими операціями.

5.4.9.Вживає заходів щодо своєчасного розгляду депутатських звернень, заяв, звернень, запитів на публічну інформацію та скарг громадян, підприємств, установ та організацій з питань, віднесених до повноважень Відділу.

5.4.10.Складає кошторис доходів і видатків на утримання посадових осіб та працівників виконавчого органу селищної ради, та вносить пропозиції селищному голові щодо організації їх фінансування, надає також пропозиції селищному голові щодо призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників Відділу, своєчасного заміщення вакансій, присвоєння чергових рангів, заохочення, накладання стягнень тощо.

5.4.11.Здійснює контроль за правильним використанням фонду оплати праці, додержанням встановленого штатного розпису, подає пропозиції селищному голові щодо визначення оптимальної структури та чисельності Відділу.

5.4.12.Контролює за дотриманням працівниками Відділу законодавства про працю та законодавства України з питань проходження служби в органах місцевого самоврядування, аналізує результати роботи працівників Відділу, вживає заходів щодо підвищення її ефективності.

5.4.13. Інформує селищного голову про стан виконання завдань та функцій, покладених на Відділ.   

5.4.14. Відповідає за належне збереження бухгалтерських документів.

 

 

 

 

РОЗДІЛ VІ.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВІДДІЛУ

 

6.1.Персональну відповідальність за роботу Відділу та належне здійснення покладених на нього завдань та функцій несе начальник відділу-головний бухгалтер.

6.2.Працівники Відділу можуть бути притягнуті до цивільної, адміністративної, кримінальної та інших видів відповідальності у випадках та у порядку, передбачених чинним законодавством України.

6.3.Працівники несуть відповідальність також за своєчасне та належне виконання обов’язків, передбачених даним Положенням і посадовими інструкціями, недотримання трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку, в порядку, визначеним чинним законодавством.

 

 

 

РОЗДІЛ VІІ.

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

7.1.З метою виконання покладених на Відділ завдань, його працівники забезпечуються необхідною матеріально-технічною базою. Виконавчий комітет організовує працівникам належні умови праці відповідно до вимог чинного законодавства.

7.1.Припинення діяльності Відділу здійснюється за рішенням сесії Новогуйвинської селищної ради відповідно до вимог чинного законодавства України.

7.2 Зміни і доповнення до Положення вносяться  рішенням сесії Новогуйвинської селищної ради, прийнятим у відповідності до передбаченої Регламентом процедури.

Секретар селищної ради                                                              І.І. Каменська

 

Доходи сільського бюджету на 2019 рік

 Розпис видатків по Новогуйвинській селищній раді  на 2019 рік

Аналіз виконання плану по доходах

Аналіз виконання плану по доходах спец фонд

УКРАЇНА

НОВОГУЙВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ,  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ


ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я №

 

40-та сесія селищної ради                                            сьомого скликання

від            2018 року            

 

Про затвердження проекту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки у власність

 

Заслухавши ___________  який ознайомив із  заявами: Дубовченко В.В., Невмержицької В.М., Шеремет Л.П., Жиляєвої Ю.М., Закшевського О.О.. та проектами землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність, враховуючи рекомендації комісії з питань регулювання земельних відносин, охорони навколишнього середовища, обговоривши дане питання та керуючись п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 12, 20,  40, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, Новогуйвинська селищна рада

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, громадянину:

- Дубовченко Василю Дмитровичу, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0,1500 га в смт. Гуйва, масив Великий Шумськ, ділянка №35 на території Новогуйвинської селищної ради Житомирського району Житомирської області (кадастровий номер 1822055600:01:000:1172).

- Невмержицькій Валентині Миколаївні, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0,1500 га в смт. Гуйва, масив Великий Шумськ, ділянка №395 на території Новогуйвинської селищної ради Житомирського району Житомирської області (кадастровий номер 1822055600:01:000:1135).

- Шеремет Любові Павлівни, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0,1500 га в смт. Гуйва, масив Великий Шумськ, ділянка №381 на території Новогуйвинської селищної ради Житомирського району Житомирської області (кадастровий номер 1822055600:01:000:1114).

- Жиляєвій Юлії Михайлівні, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0,1500 га в смт. Гуйва, масив Великий Шумськ, ділянка №364 на території Новогуйвинської селищної ради Житомирського району Житомирської області (кадастровий номер 1822055600:01:000:1122).

- Закшевському Олексію Олексійовичу, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0,1500 га в смт. Гуйва, масив Великий Шумськ, ділянка №360 на території Новогуйвинської селищної ради Житомирського району Житомирської області (кадастровий номер 1822055600:01:000:1119).

2. Передати безкоштовно у власність земельну ділянку громадянину:

- Дубовченко Василю Дмитровичу, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0,1500 га в смт. Гуйва, масив Великий Шумськ, ділянка №35  на території Новогуйвинської селищної ради Житомирського району Житомирської області (кадастровий номер 1822055600:01:000:1172).

- Невмержицькій Валентині Миколаївні, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0,1500 га в смт. Гуйва, масив Великий Шумськ, ділянка №395 на території Новогуйвинської селищної ради Житомирського району Житомирської області (кадастровий номер 1822055600:01:000:1135).

- Шеремет Любові Павлівни, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0,1500 га в смт. Гуйва, масив Великий Шумськ, ділянка №381 на території Новогуйвинської селищної ради Житомирського району Житомирської області (кадастровий номер 1822055600:01:000:1114).

- Жиляєвій Юлії Михайлівні, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0,1500 га в смт. Гуйва, масив Великий Шумськ, ділянка №364 на території Новогуйвинської селищної ради Житомирського району Житомирської області (кадастровий номер 1822055600:01:000:1122).

- Закшевському Олексію Олексійовичу, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0,1500 га в смт. Гуйва, масив Великий Шумськ, ділянка №360 на території Новогуйвинської селищної ради Житомирського району Житомирської області (кадастровий номер 1822055600:01:000:1119).

3. Громадянам оформити право власності на земельну ділянку відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

 

Селищний голова                                                          З. Г. Гончаренко

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь