A A A K K K
для людей із порушенням зору
Новогуйвинська громада
Житомирська область, Житомирський район

№ 877 Про наглядові ради комунальних підприємств, установ, закладів Новогуйвинської селищної ради                                                                         

Дата: 24.12.2021 14:54
Кількість переглядів: 911

Фото без опису

                      У К Р А Ї Н А                      

     НОВОГУЙВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                              РІШЕННЯ № 877                  

  (дев’ятнадцята сесія восьмого скликання)

 

від «17» грудня 2021 року

Про наглядові ради комунальних підприємств,

установ, закладів Новогуйвинської селищної ради                                                                         

 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Господарським кодексом України,  враховуючи пропозиції Тимчасової робочої комісії від 20.09.2021р. та від 09.11.2021р,  висновки та рекомендації  спільного засідання постійних комісій  селищної ради з питань   житлово-комунального господарства, містобудування, благоустрою, комунальної власності та  інвестиційної діяльності, з питань законності, правопорядку, запобігання корупції, регламенту та депутатської діяльності та з гуманітарних питань, охорони здоров’я та соціального захисту населення від 15.12.2021р., селищна рада

 

 

ВИРІШИЛА:

 

 

 1. Затвердити Положення про наглядові ради комунальних підприємств Новогуйвинської селищної ради Житомирського району Житомирської області (додається).

 

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на відділ  з питань містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою та комунальної власності та постійні комісії селищної ради з питань житлово-комунального господарства, містобудування, благоустрою, комунальної власності та інвестиційної діяльності і  з питань законності, правопорядку, запобігання корупції, регламенту та депутатської діяльності.       

 

 

Секретар ради                                                                    Олександр ЛОВИНЮК

 

 

 

 

 

 

 

         Додаток

         до рішення 19 сесії

         Новогуйвинської селищної ради

         Житомирського району Житомирської області

         восьмого скликання

         від 17.12.2021 № 877

 

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

 

про наглядові  ради комунальних підприємств

Новогуйвинської селищної ради

Житомирського району  Житомирської області

 

І. Загальні положення

 

 1. Положення про наглядовi ради комунальних підприємств Новогуйвинської селищної ради Житомирського району Житомирської області (далi - Положення) визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок утворення, органiзацiю дiяльностi та лiквiдацiю наглядових рад  комунальних підприємств, засновником яких є Новогуйвинська селищна рада Житомирського району Житомирської області (далі – Наглядові ради).
 2. Дiя цього Положення поширюється на комунальні пiдприємства, засновником яких є Новогуйвинська селищна рада Житомирського району Житомирської області (далi відповідно – пiдприємства, юридичні особи), крім закладів (підприємств) охорони здоров’я,  на яких утворюються спостережні ради.
 3. У своїй дiяльностi Наглядовi ради керуються чинним законодавством України, рiшеннями Новогуйвинської селищної ради Житомирського району Житомирської області (далі – селищна рада) та виконавчого комітету Новогуйвинської селищної ради Житомирського району Житомирської області (далі – виконавчий комітет) у межах повноважень,  визначених законодавством, рішеннями ради та розпорядженнями Новогуйвинського селищного голови, Статутами комунальних пiдприємств та цим Положенням.

 

ІІ. Правовий статус, утворення та затвердження персонального  складу

Наглядових рад

 

 1. Наглядові ради є постiйно дiючими колегiальними контролюючими органами, якi здiйснюють контроль за дiяльнiстю комунальних підприємств.
 2. Метою дiяльностi Наглядових рад є захист інтересів територiальної громади, як власника, забезпечення реалізації статутних завдань комунальних пiдприємств селищної ради, пiдвищення ефективностi управлiння та здійснення контролю за дiяльнiстю керiвникiв цих юридичних осіб.
 3. Наглядові ради, керівництво та члени Наглядових рад діють на громадських засадах на безоплатній основі.
 4. Наглядовi ради звiтують перед селищною радою на її вимогу, але не рiдше одного разу на piк.

            Звiт Наглядової ради оприлюднюється на офiцiйному веб-сайтi  селищної ради.

 1. Наглядові ради утворюються та їх персональний склад затверджується за рішенням селищної ради відповідно до вимог та умов цього  Положення.
 2. Пiдготовку проекту рiшення селищної ради щодо утворення Наглядових рад,  затвердження їх персонального складу, подання його на розгляд та затвердження селищної ради, внесення змін, організаційний супровід щодо створення Наглядових рад та підготовку відповідних документів з цих питань здійснюють структурні підрозділи селищної ради, у сферi управлiння яких знаходиться юридична особа.
 3. Наглядові ради утворюються у кожному комунальному підприємстві селищної ради.
 4. Кожна наглядова рада утворюється у кількості 5 осiб.

                Наглядова рада складається з:

 • одного представника селищної ради або відповідного структурного підрозділу селищної ради;
 • трьох депутатів Новогуйвинської селищної ради (за згодою) – при чому до складу однієї Наглядової ради не можуть входити депутати від однієї депутатської фракції;
 • одного незалежного члена Наглядової ради.
 1. Селищна рада може утворити одну Наглядову раду на кілька комунальних підприємств  з урахуванням сфери їх діяльності.
 2. Склад Наглядової рад утворюється на строк повноважень селищної ради відповідного скликання. Селищна рада за необхідності може вносити зміни до персонального складу Наглядової ради або затверджувати її новий склад.

          Повноваження членiв Наглядових рад припиняються з наступного дня пiсля набрання повноважень селищною радою нового скликання обраною на чергових або позачергових виборах.

 1. Наглядову раду очолює голова, який обирається членами Наглядової ради на першому засiданнi з числа депутатiв селищної ради простою бiльшiстю голосiв вiд її загального складу. В такому ж порядку обирається заступник та секретар Наглядової ради.
 2. Керівний склад Наглядової ради може бути переобраний у будь-який час за ініціативи більшості членів Наглядової ради від її загального складу, а також за рекомендацією селищної ради.
 3. Членом Наглядової ради може буди особа, яка відповідає наступним вимогам:
 • є громадянином України та має повну цивільну дієздатність;
 • має вищу освіту, професійні знання та навички, що відповідають видам та особливостям діяльності комунального підприємства (комунальних підприємств);
 • у якого відсутній реальний або потенційний конфлікту інтересів, що може вплинути на об’єктивність і неупередженість прийняття рішень Наглядовою радою, зокрема відсутність трудових відносин із комунальним підприємством;
 • не має непогашеної судимості;
 • відповідає іншим вимогам, визначеним цим Положенням.
 1. Незалежним членом Наглядової ради може бути особа, яка відповідає вимогам, встановленим цим Положенням до членів наглядових рад.

          Не може бути незалежним членом Наглядової ради  особа, яка:

 • перебуває та протягом останніх 5 років була посадовою особою комунального підприємства;
 • перебуває та протягом останніх 3 років перебувала у трудових відносинах із комунальним підприємством;
 • є посадовою особою юридичних осіб публічного права;
 • є державним службовцем чи представником держави;
 • є посадовою особою місцевого самоврядування чи представником органу місцевого самоврядування;
 • є аудитором такого комунального підприємства або була ним протягом певного періоду за останні 3 роки, що передували її обранню до наглядової ради;
 • є депутатом ради будь-якого рівня;
 • є фізичною особою - суб`єктом підприємницької діяльності – контрагентом підприємства або кінцевим бенефіціарним власником, засновником (учасником) чи посадовою особою органу управління юридичної особи – контрагента підприємства.
 1. Особа, яка претендує на зайняття посади члена Наглядової ради, подає декларацію особи, уповноваженої на виконання функції держави або місцевого самоврядування, за минулий рік в порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції».
 2. Набуття або припинення повноважень членом Наглядової ради відбувається на наступний день пiсля прийняття рiшення про затвердження персонального складу Наглядової ради комунального пiдприємства або внесення змiн до нього.
 3. Повноваження голiв Наглядових рад визначаються Статутом відповідного пiдприємства та цим Положенням.

          У разi неможливостi здійснення головою Наглядової ради своїx повноважень його повноваження здійснює заступник голови Наглядової ради або ж секретар Наглядової ради,  або один iз членiв Наглядової ради, обраний простою бiльшiстю голосiв вiд загальної кiлькостi членiв Наглядової ради.

 1. Члени Наглядових рад не можуть бути одночасно керiвниками або членами ревізійних комісій комунальних пiдприємств, а також працiвниками підприємства, на якому створюється Наглядова рада.
 2. Члени Наглядових рад не можуть бути одночасно членами Наглядових рад бiльше нiж на трьох пiдприємствах, крім пiдприємств з подiбним характером дiяльностi, на яких yтворені iдентичнi за складом Наглядовi ради.
 3. Члени Наглядової ради відповідно до вимог статті 65 Господарського кодексу України належать до посадових осіб юридичних осіб публічного права.
 4. За рiшенням Наглядової ради до її роботи можуть залучатися з правом дорадчого голосу експерти та представники вiд незалежних галузевих профспiлок чи об'єднань органiзацiй роботодавцiв Житомирської областi.
 5. Селищна рада повідомляє про намір утворити відповідну Наглядову раду на своєму офіційному веб-сайті та надсилає письмове повідомлення керівнику відповідного комунального підприємства, установи, закладу.
 6. Суб’єкти подання подають селищній раді свої пропозиції щодо кандидатів до складу Наглядових рад протягом 10 робочих днів з дати розміщення інформації на офіційному веб-сайті селищної ради про намір утворити відповідну Наглядову раду.
 7. Висування представників селищної ради або структурних підрозділів селищної ради до складу Наглядових рад здійснюється шляхом подання відповідних пропозицій селищним головою (або особою, що здійснює його повноваження).
 8. Висування кандидатів до Наглядової ради зі складу депутатів селищної ради  здійснюється депутатськими фракціями селищної ради з урахуванням того, що до складу однієї Наглядової ради не можуть входити депутати від однієї депутатської фракції.
 9. Пропозицiї від депутатських фракцій про висування кандидатiв до складу Наглядових рад оформлюються у виглядi протоколу, пiдписаного головою та секретарем депутатської фракцiї у селищній раді або уповноваженими особами (представниками) цих депутатських фракцій.

          До протоколу включається інформація про кандидата до складу Піклувальної ради (Піклувальних рад), що містить інформацію відповідно до п. 16 цього Положення.

 1. Незалежні члени до складу Наглядових рад обираються за результатами голосування на пленарному засіданні ради (кандидатури ставляться на голосування у порядку їх надходжень).
 2. Особа, яка виявила бажання стати незалежним членом Наглядової ради відповідного підприємства подає:
 • особисту заяву у довільній формі, яка має містити в обов’язковому порядку  інформацію про відповідність критеріям незалежного члена Наглядової ради та іншим вимогам до членів Наглядової ради із зазначенням згоди на обробку персональних даних;
 • копію документа, що посвідчує особу;
 • копію довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків, за виключенням випадків, коли особа через свою релігійні переконання відмовилась від прийняття реєстраційного номеру облікової картки платника податків;
 • копію трудової книжки (за наявності) та документів,  що підтверджують професійні знання та навички, що відповідають видам та особливостям діяльності підприємства;
 • копію документа про вищу освіту;
 • довідку про відсутність непогашеної судимості;
 • біографічну довідку (резюме);
 • рекомендації (за наявності);
 • мотиваційний лист щодо виконання функцій члена Наглядової ради (інформація про причини участі, наміри та перспективи щодо подальшої діяльності у складі Наглядової ради та виконання відповідних функцій з управління підприємством, пропозиції з підвищення ефективності діяльності підприємства та інша інформація, які свідчить про доцільність обрання до складу Наглядової ради саме цієї особи);
 • декларацію особи, уповноваженої на виконання функції держави або місцевого самоврядування, за минулий рік в порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції».

Відповідальність за достовірність поданих документів та інформації  несе заявник.

 1.  Спірні питання, що виникають під час подачі та розгляду документів, вирішуються постійною комісією селищної ради з питань законності, правопорядку, запобігання корупції, регламенту та депутатської діяльності.

 

ІІІ. Засідання Наглядових рад

 

 1. Органiзацiйною формою роботи Наглядових рад є засiдання.
 2. Плановi засiдання Наглядових рад проводяться не менше одного разу на квартал вiдповiдно до планiв, затверджених Наглядовими радами.
 3. Позаплановi засiдання Наглядової ради можуть скликатися у будь-який час за iнiцiативою голови Наглядової ради, будь-кого з членiв Наглядової ради, Засновника комунального пiдприємства, виконавчого органу, до сфери управління якого належить пiдприємство, керiвника комунального підприємства у триденний строк з моменту отримання Наглядовою радою письмової мотивованої вимоги вiд iнiцiатора позапланового засiдання разом в копіями документів/проектами рiшень, що будуть розглядатися Наглядовою радою.
 4. Засiдання Наглядової ради вважається правомочним, якщо на ньому присутні бiльше половини членiв Наглядової ради вiд її загального складу.
 5. Засiдання Наглядових рад є вiдкритими. За необхiдностi Наглядовою радою може бути прийняте рiшення про проведення закритих засiдань.
 6. Перше засiдання Наглядової ради скликається селищним головою (або особою, що здійснює його повноваження) не пiзнiше як на l0 день з дати призначення повноважного складу Наглядової ради.
 7. На першому засiданнi Наглядової ради затверджується регламент роботи Наглядової ради.
 8. Голова Наглядової ради веде її засiдання та органiзовує її роботу.
 9. У випадку, якщо голова Наглядової ради вiдмовляється скликати засiдання Наглядової ради, засiдання скликається i проводиться заступником голови Наглядової ради, а у разi його вiдсутностi - секретарем.
 10. Порядок денний засiдання визначається головою Наглядової ради, а у випадку настання обставин, зазначених у пiдпунктi 41 цього Положення, заступником голови Наглядової ради або ceкретарем.
 11. Про порядок денний, дату, час та мiсце проведення засiдання Наглядової ради її члени повiдомляються секретарем Наглядової ради персонально кожний не пiзнiше як за 2 календарні днi до засiдання та iнформацiя про засiдання оприлюднюється на офiцiйному веб-сайтi селищної ради.
 12. Рiшення Наглядової ради приймається простою бiльшiстю голосiв вiд загальної кiлькостi членiв Наглядової ради. При цьому член Наглядової ради має право письмово викласти окрему думку з питань, що розглядаються. У разi рiвного розподiлу голосiв вирiшальним є голос голови Наглядової ради.
 13. Пiд час голосування голова та кожен iз членiв Наглядової ради мають один голос. Не мають права голосу та не можуть будь-яким iншим чином брати участь у розглядi предмета питання члени Наглядової ради щодо прийнятгя Наглядовою радою рiшення про укладення пiдприємством правочину щодо вчинення якого є приватний iнтepec члена Наглядової ради.
 14. На засiдання Наглядової ради можуть бути запрошенi: представники виконавчого органу (структурного підрозділу) селищної ради, до сфери управлiння якого належить юридична особа; керiвники структурних пiдроздiлiв, представники профспiлкового комітету комунального пiдприємства (за наявностi); iншi посадовi особи.
 15. На засiданнях Наглядової ради ведуться протоколи, якi пiдписуються головуючим на засiданнi, секретарем та всімa іншими членами Наглядової ради, що присутні на засіданні.

          Протокол засiдання ведеться секретарем Наглядової ради, оформляється у двох оригінальних примiрниках упродовж п'яти робочих днiв пiсля проведення засiдання.

          Один примiрник протоколу засiдання Наглядової ради зберiгається у комунальному пiдприємствi, другий - у відділі діловодства селищної ради.

         Копія протоколу засідання надається до виконавчого органу (структурного підрозділу) селищної ради,  до сфери управлiння якого належить пiдприємство.

           У разі, якщо селищною радою створено одну Наглядову раду на кілька комунальних підприємств, то кількість оригінальних примірників протоколів засідань Наглядової ради є на один більше від кількості цих підприємств.

            Протокол упродовж 10 робочих днiв пiсля пiдписання оприлюднюється на офiцiйному веб-сайтi селищної ради.

 1.  Засiдання Наглядової ради або хiд розгляду окремого питання на її засiданні може фiксуватися за допомогою звуко- та/або відеозаписувальних технiчних засобів. Такі записи зберігаються у Наглядовій раді.
 2. Про прийняте рiшення Наглядова рада не пізніше наступного дня пiсля засiдання письмово повiдомляє керiвника комунального підприємства, селищну раду та виконавчий орган (структурний підрозділ) селищної ради, до сфери управлiння якого належить відповідне підприємство.
 3. Рiшення Наглядової ради, прийнятi в межах закону та її компетенцiї, обов'язковi для виконання комунальним підприємством.

 

IV. Права та обов’язки голови і членів Наглядових рад

 

 1.  Голова Наглядової ради має право:
 1. Скликати засiдання Наглядової ради та головувати на них, готувати проект порядку денного та забезпечувати його дотримання.
 2. Представляти Наглядову раду у вiдносинах з пiдприємством, iншими установами, органiзацiями, пiдприємствами, державними органами та органами мiсцевого самоврядування тощо.
 3. За рiшенням Наглядової ради порушувати перед селищною радою питання щодо внесення змiн до її складу.
 4. Пiдписувати рiшення Наглядової ради та протокол засiдання.
 5. Має інші права, визначені Статутом підприємства.
 1.  Голова Наглядової ради зобов'язаний:
 1. Не рiдше одного разу на piк звiтувати перед селищною радою про роботу Наглядової ради, виконання планiв розвитку пiдприємства, фiнансових планiв, ефективного використання майна підприємства.
 2. Керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом комунального пiдприємства, рiшеннями селищної ради, виконавчого комітету ради та цим Положенням.
 3. Органiзовувати роботу Наглядової ради та здiйснювати контроль за виконанням рiшень, прийнятих Наглядовою радою.
 4. Має інші обов’язки, визначені Статутом підприємства, рішеннями ради та цим Положенням.
 1.  Члени Наглядової ради мають право:
 1. Отримувати,  ознайомлюватися з будь-якими документами  та iнформацiєю про діяльність комунального підприємства, робити виписки, здійснювати копіювання.
 2. Доступу до вcix примiщень комунального підприємства у робочий час та день.
 3. Позачергового прийому у посадових осiб комунального підприємства.
 4. Брати участь у вcix офiцiйних нарадах, зустрiчах, засiданнях та комiсiях на комунального підприємства.
 5. Отримувати iнформацiю про порядок денний, матерiали, дату, час та мiсце проведення засiдання Наглядової ради не пiзнiше як за 2 календарних днi до визначеної дати проведення засiдання.
 6. Вносити пропозицiї до планiв роботи підприємства.
 7. Надавати керiвнику комунального пiдприємства пропозицiї щодо дiяльностi пiдприємства.
 8. Вносити питання, проекти документiв, рiшень, пропозицiї та зауваження до порядку денного засiдання Наглядової ради.
 9. Подати письмово оформлену окрему думку щодо питання порядку денного та рiшення Наглядової ради, яка додається до протоколу засiдання Наглядової ради.
 10. Вимагати скликання засiдання Наглядової ради вiдповiдно до вимог цього Положення.
 11. Мають інші права, визначені Статутом підприємства, рішеннями селищної ради та цим Положенням.
 1. Члени Наглядової ради зобов'язанi:
 1. Дiяти в iнтepecax закону, засновника, комунального підприємства, його працiвникiв, проявляти сумлiннiсть та обачливiсть.
 2. Керуватися у своiй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом пiдприємства, рішеннями селищної ради та цим Положенням.
 3. Не розголошувати, не поширювати та не передавати третім особам персональних даних, отриманих в ходi роботи або якi мiстяться в документах, окрім випадкiв, передбачених чинним законодавством.
 4. Не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю та комерцiйну таємницю про діяльність комунального пiдприємства, яка стала вiдомою у зв'язку з виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у cвoїx iнтepecaxабо в iнтepecax третіх осiб, oкрім випадкiв, передбачених чинним законодавством.
 5. Брати участь у засiданнях Наглядової ради та засiданнях її органів  (у разі їх створення). Завчасно повiдомляти голову Наглядової ради про неможливість участі у засiданнях Наглядової ради чи її органів (у разі створення) iз зазначеням  причини відсутності.
 6. Виконувати рiшення Наглядової ради.
 7. Не перевищувати межі своїх повноважень.
 8. Виконувати рiшення, прийнятi селищною радою, виконавчим комітетом ради.
 9.  Дотримуватись встановлених на пiдприємствi правил внутрiшнього трудового розпорядку.
 10. Своєчасно надавати селищній раді, Наглядовiй радi повний обсяг iнформацiї, яка вiдома члену Наглядової ради про дiяльнiсть та фiнансовий стан пiдприємства.
 11. Мають інші обов’язки, визначені Статутом підприємства

 

V. Дострокове припинення Наглядової ради та членства в ній

 

 1.  Діяльність Наглядової ради може бути достроково припинено за рішенням селищної ради у випадку порушення Наглядовою радою чинного законодавства та цього Положення.
 2. Повноваження члена Наглядової ради можуть бути припиненi достроково за його власною iнiцiативою або за iнiцiативою суб'єкта делегування у випадках, передбачених цим Положенням та Статутом пiдприємства.
 3. Член Наглядової ради зобов'язаний невiдкладно подати суб'єкту делегування (а незалежні члени Наглядової ради – селищній раді) письмову заяву про припинення cвoїx повноважень, у разi виявлення обставин невiдповiдностi вимогам, встановленим цим Положенням та Статутом пiдприємства, а такoж у випадку незалежного члена Наглядової ради, вимогам до незалежних членiв Наглядових рад.
 4. Суб'єкт делегування, селищна рада, отримавши письмову заяву члена Наглядової ради про припинення cвoїx повноважень, або рiшення Наглядової ради про необхiднiсть припинення повноважень вiдповiдного члена Наглядової ради, прийняте за результатами перевiрки члена Наглядової ради на предмет його вiдповiдностi встановленим вимогам, повинен прийняти рiшення щодо припинення повноважень вiдповiдного члена Наглядової ради протягом 30 календарних днiв з дня отримання заяви або рiшення Наглядової ради вiдповiдно. У разi неприйнятгя рiшення суб'єктом делегyвання, селищною радою  протягом зазначеного строку, рiшення щодо припинення повноважень вiдповiдного члена Наглядової ради вважається таким, що прийняте суб'єктом делеryвання, селищною радою  за принципом мовчазної згоди.
 5. Повноваження члена Наглядової ради достроково припиняються  у випадках:
 •  пропуску членом Наглядової ради протягом 6 мiсяцiв бiльше половини засiдань Наглядової ради;
 •  неналежного виконання обов'язкiв, визначених цим Положенням для членів Наглядових рад - з моменту прийнятгя вiдповiдного рiшення селищною радою;
 •  неможливостi виконання обов'язкiв члена Наглядової ради за станом здоров'я;
 •  через два тижнi з моменту надання ним або його законним представником письмового повiдомлення про припинення повноважень;
 •  притягнення до вiдповiдальностi за вчинення злочину з моменту набрання законної сили вироку суду;
 •  визнання його недiєздатним або обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм чи померлим - з моменту набрання рiшенням суду законної сили;
 • лiквiдацiї Наглядової ради - з моменту прийняття piшення селищною радою.
 1.  У разi дострокового припинення повноважень члена Наглядової ради суб’єкт делегування, селищна рада має призначити iншого члена Наглядової ради вiдповiдно до цього Положення у строк, що не перевищує трьох мiсяцiв.

         Виконавчий орган (структурний підрозділ) селищної ради, до сфери управління якого належить відповідне підприємство, зобов'язаний забезпечувати наявнiсть у складі Наглядової ради достатньої кiлькостi членiв з метою виконання покладених на Наглядову раду функцiй.

 

VІ. Компетенцiя, функції та права Наглядових рад

 

 1.  До компетенцiї Наглядових рад належить:
 1. Погодження проєкту стратегії, рiчного фiнансового плану підприємства (підприємств) та звiту про його виконання, а також проектiв iнших рiшень, пов'язаних з його (їх) господарською дiяльнiстю.
 2. Розгляд фінансових звітів  підприємства за квартал, рік, надання висновків щодо них.
 3.  Здiйснення контролю за дотриманням умов контракту керівником.
 4. Ініціювання проведення перевірок, ревізій та аудиту фінансово-господарської діяльності юридичної особи. У разi необхiдностi, внесення своїх пропозицiй щодо обрання незалежного аудитора пiдприємства, визначення умов договору, що укладається з ним, здійснення аналізу результатів перевірок діяльності підприємства.
 5. Формування антикорупційної політики підприємства та затвердження правил ділової етики.
 6. Забезпеченця запобiгання, виявлення та врегулювання конфлiктiв інтересів керiвникiв юридичних осіб та членiв Наглядової ради, у тому числi за використанням майна пiдприємств в особистих інтepecax та укладенням угод з пов'язаними особами, а також iнформування виконавчих органiв (структурних підрозділів) селищної ради, у сферi управлiння яких знаходиться юридична особа, про виявленi порушення.
 7. Визначення форм контролю за ефективнiстю управлiння підприємством та ефективністю управління ризиками їх дiяльностi.
 8. Здійснення контролю за проведенням комунальним підприємством відрахувань до бюджету селищної територіальної громади частки прибутку (доходу).
 9. Здійснення контролю за ефективністю управління підприємством, установою, закладом та ініціювання за потреби перед суб’єктом управління об’єктами комунальної власності вжиття відповідних заходів.
 10. Здійснення контролю за виконанням комунальним підприємством, установою, закладом рішень селищної ради та її виконавчого комітету.
 11. Складення щорічного звіту наглядової ради за результатами її діяльності, оцінка роботи членів наглядової ради та якості корпоративного управління.
 12. Вирішення інших питань, що згідно із законом і Статутом (Положенням) підприємства, установи, закладу належать до виключної компетенції Наглядової ради.
 1.  Керiвники юридичних осіб забезпечують членам Наглядових рад доступ ло iнформацiї в межах, передбачених законом та Статутом пiдприємства.
 2. Наглядовi ради мають право:
 • отримувати iнформацiю про дiяльнiсть пiдприємства, в тому числi отримувати копiї всіх договорiв, укладених вiд імені підприємства, наказiв керiвника та iнших вхiдних, вихiдних та внутрiшнiх документів;
 • iнiцiювати проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi юридичної особи;
 • заслуховувати звiти керiвникiв з окремих питань дiяльностi юридичної особи;
 • брати участь у нарадах, комiсiях, засiданнях, переговорах, якi проводяться на комунальному пiдприємствi;
 • залучати експертiв, спецiалiстiв (eкономістів, юристiв, фiнансистiв, аудиторiв) до аналiзу окремих питань дiяльностi юридичної особи;
 • iнiцiювати внесення змiн до Статуту пiдприємства;
 • мають інші права, визначені Статутом підприємства, рішеннями ради, виконавчого комітету  та цим Положенням.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь