Новогуйвинська громада
Житомирська область, Житомирський район

№ 876 Про затвердження Положення про піклувальні ради установ та закладів соціального захисту, освіти, культури, фізкультури та спорту Новогуйвинської селищної ради      Житомирського району Житомирської області         

Дата: 24.12.2021 14:48
Кількість переглядів: 1359

Фото без опису

  У К Р А Ї Н А

     НОВОГУЙВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                               РІШЕННЯ № 876                  

  (дев’ятнадцята сесія восьмого скликання)

 

від «17» грудня 2021 року

Про затвердження Положення про піклувальні ради

установ та закладів соціального захисту, освіти, культури,

фізкультури та спорту Новогуйвинської селищної ради     

Житомирського району Житомирської області                                     

 

Керуючись ст. 25, 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  ст. 29 Закону України «Про освіту», ст. 41 Закону України «про повну загальну середню освіту», враховуючи пропозиції Тимчасової робочої комісії від 20.09.2021 та від 09.11.2021р.,  враховуючи  висновки та рекомендації  спільного засідання постійних комісій  селищної ради з питань   житлово-комунального господарства, містобудування, благоустрою, комунальної власності та  інвестиційної діяльності, з питань законності, правопорядку, запобігання корупції, регламенту та депутатської діяльності та з гуманітарних питань, охорони здоров’я та соціального захисту населення від 15.12.2021р., селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити Положення про піклувальні ради установ та закладів соціального захисту, освіти, культури, фізкультури та спорту Новогуйвинської селищної ради Житомирського району Житомирської області (додається).

 

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на відділ освіти, відділ соціального захисту та охорони здоров’я, відділ культури, розвитку туризму, молоді і спорту селищної ради та постійні комісії селищної ради  з гуманітарних питань, охорони здоров’я та соціального захисту населення і з питань законності, правопорядку, запобігання корупції, регламенту та депутатської діяльності.      

 

 

Секретар ради                                                             Олександр ЛОВИНЮК

 

 

 

 

                                                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                  рішенням  19 сесії  Новогуйвинської селищної ради

                                                                                  Житомирського району Житомирської області

                                                                                 восьмого скликання від 19.12.2021 № 876

 

 

 П О Л О Ж Е Н Н Я

про піклувальні ради установ та закладів

соціального захисту, освіти, культури, фізкультури та спорту

Новогуйвинської селищної ради

Житомирського району  Житомирської області

 

І. Загальні положення

 

 1. Положення про піклувальні ради установ та закладів соціального захисту, освіти, культури, фізкультури та спорту Новогуйвинської селищної ради Житомирського району Житомирської області (далi - Положення) визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок утворення, органiзацiю дiяльностi та лiквiдацiю піклувальних рад установ та закладів соціального захисту, освіти, культури, фізкультури та спорту, засновниками яких є Новогуйвинська селищна рада Житомирського району Житомирської області (далі – Піклувальні ради).
 2. Дiя цього Положення поширюється на всі установи та заклади соціального захисту, освіти, культури, фізкультури та спорту, засновником яких є Новогуйвинська селищна рада Житомирського району Житомирської області (далi  – установи/заклади).
 3. Піклувальні ради установ та закладів соціального захисту, освіти, культури, фізкультури та спорту – це колегіальні органи, що утворюються за рішенням засновника установи/закладу на визначений строк та сприяють виконанню перспективних завдань розвитку установ/закладу (установи/закладів), залученню фінансових ресурсів для забезпечення його (їх) діяльності з основних напрямів розвитку і здійсненню контролю за їх використанням, ефективній взаємодії установи/закладу (установ/закладів) з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, громадськістю, громадськими об’єднаннями, юридичними та фізичними особами.
 4. У своїй діяльності  Піклувальні ради керується Конституцією України, законами України з відповідної сфери діяльності, зокрема законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про культуру», «Про фізичну культуру і спорт», «Про соціальні послуги», положеннями про загальноосвітній навчальний заклад, навчально-виховний комплекс, дошкільний навчальний заклад, позашкільний навчальний заклад, про дитячо-юнацьку спортивну школу, статутами установ/закладів, іншими нормативними та правовими актами, що регулюють діяльність установ соціального захисту, навчальних закладів системи загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти, закладів культури, фізичної культури і спорту, спеціальними законами, іншими нормативно-правовими актами та цим положенням.
 5. Піклувальна рада щорічно, а на вимогу депутатів селищної ради – у встановлений ними термін, звітує про результати діяльності на сесії селищної ради. Звіт Піклувальної ради може бути заслухано на засіданні профільної постійної депутатської комісії селищної ради.

 

ІІ. Мета, завдання, функції і принципи діяльності Піклувальних рад

 

 1. Метою діяльності  Піклувальної  ради закладів освіти є сприяння забезпечення доступності загальної, середньої, дошкільної та позашкільної освіти, доступності соціальних, культурних  послуг та освіти у сфері культури, фізкультури і спорту для всіх громадян, задоволення освітніх, соціальних, культосвітніх та інших  потреб, залучення широкої громадськості до вирішення  проблем виховання та навчання, інших проблем установ/закладів, сприяння вирішенню перспективних завдань їх розвитку, залученню фінансових ресурсів для забезпечення їх діяльності з основних напрямів розвитку, здійснення контролю за їх використанням, забезпечення ефективної взаємодії установ/закладів з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, науковою громадськістю, громадськими організаціями, юридичними та фізичними особами.
 2. Основними завданнями та функціями Піклувальної ради є:
 • внесення пропозицій до планів роботи установи/закладу;
 • сприяння вирішенню перспективних завдань розвитку установи/закладу;
 • участь у визначенні стратегії розвитку установи/закладу та здійснення контролю за її виконанням;
 • взаємодія з органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, організаціями, установами, закладами,  підприємствами, науковою громадськістю, громадськими організаціями, юридичними та фізичними особами, спрямована на поліпшення умов освітнього процесу  у закладі освіти, поліпшення умов надання послуг установою/закладом, забезпечення належної матеріально-технічної бази;
 • сприяння зміцненню  матеріально-технічної бази  установи/закладу;
 • сприяння залученню додаткових джерел фінансування;
 • участь у затвердженні кошторису та прийомі фінансового звіту установи/закладу;
 • здійснення контролю за  виконанням кошторису та/або бюджету установи/закладу і внесення відповідних рекомендацій та пропозицій, що є обов’язковими для розгляду керівником установи/закладу;
 • здійснення аналізу та оцінювання діяльності установи/закладу  та його керівника;
 • подання керівнику установи/закладу обов’язкових для розгляду пропозицій щодо діяльності підпорядкованої йому установи/закладу;
 • порушення питань про звітування керівника установи/закладу перед Піклувальною радою;
 • внесення засновнику установи/закладу подання про заохочення або відкликання (звільнення) керівника установи/закладу з підстав, визначених законом;
 • ініціювання проведення інституційного аудиту закладу освіти у позаплановому порядку у випадках, передбачених законодавством; у разі негативних результатів інституційного аудиту надання рекомендації селищній раді щодо зміни керівника закладу освіти, припинення чи реорганізації закладу освіти;
 • участь у розробці установчих документів установи/закладу, їх нової редакції та змін до них;
 • участь у здійсненні контролю за дотриманням установчих документів установи/закладу;
 • участь у здійсненні контролю за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального  походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками;
 • сприяння організації та проведенню заходів, спрямованих на охорону життя та здоров'я учасників освітнього процесу, вихованців установи/закладу;
 • сприяння   соціально-правовому  захисту   учасників   освітнього процесу, вихованців та працівників установ/закладів;
 • всебічне зміцнення зв’язків між родинами дітей та  закладом освіти;
 • виконання інших завдань та функцій, визначених спеціальними законами та/або установчими документами установи/закладу.
 1. Піклувальна рада діє на засадах:
 • пріоритету прав і свобод людини і громадянина;
 • поєднання інтересів особи і суспільства;
 • самоврядування;
 • колегіальності в ухваленні рішень;
 • добровільності і рівноправності членства;
 • законності, гласності;
 • прозорості діяльності;
 • незалежності;
 • взаємної відповідальності сторін;
 • підзвітності.

 

ІІІ. Створення Піклувальних рад та організація їх діяльності

 

 1. Піклувальна  рада створюється і припиняє свою діяльність рішенням селищної ради відповідно до чинного законодавства  і діє відповідно до положення про неї.
 2. Пiдготовку проекту рiшення (проектів рішень) селищної ради щодо утворення Піклувальної ради (Піклувальних рад), затвердження її (їх) персонального складу, подання його (їх) на розгляд та затвердження селищної ради, внесення змін, організаційний супровід щодо створення Піклувальної ради (Піклувальних рад) та підготовку відповідних документів з цих питань здійснює відповідний структурний підрозділ селищної ради, до сфери управління якого належить установа/заклад.
 3. Селищна рада може утворити одну Піклувальну раду на усі установи та заклади соціального захисту, освіти, культури, фізкультури та спорту.

             У такому разі Піклувальна рада формується у складі 7 осіб:

 • по одного представнику селищної ради або відповідного структурного підрозділу селищної ради (відділу освіти; відділу культури, розвитку туризму, молоді і спорту; відділу соціального захисту та охорони здоров’я);
 •  трьох депутатів селищної ради (за згодою) – при чому до складу однієї Піклувальної ради не можуть входити депутати від однієї депутатської фракції;
 • одного незалежного члена Піклувальної  ради.
 1. У разі утворення селищною радою кількох Піклувальних рад за відповідною сферою діяльності кожна Піклувальна рада формується у складі 5 осіб:
 • одного представника селищної ради або відповідного структурного підрозділу селищної ради, до сфери управління якого належать відповідні установи/заклади;
 •  трьох депутатів селищної ради (за згодою) – при чому до складу однієї Піклувальної ради не можуть входити депутати від однієї депутатської фракції;
 • одного незалежного члена Піклувальної  ради.
 1. До складу Піклувальної ради установи/закладу не можуть входити здобувачі освіти, вихованці та працівники відповідних установ/закладів.
 2. Члени Піклувальної ради обираються селищною радою шляхом прийняття рішення на пленарному засіданні ради.
 3. Склад Піклувальної ради утворюється на строк повноважень селищної ради відповідного скликання. Селищна рада за необхідності може вносити зміни до персонального складу Піклувальної  ради або затверджувати її новий склад.

          Набуття або припинення повноважень членом Піклувальної ради відбувається на наступний день пiсля прийняття рiшення про затвердження персонального складу Піклувальної ради або внесення змiн до нього.

          Повноваження членiв Піклувальних рад припиняються з наступного дня пiсля набрання повноважень селищною радою нового скликання обраною на чергових або позачергових виборах.

 1. Членом Піклувальної ради може буди особа, яка відповідає наступним вимогам:
 • є громадянином України та має повну цивільну дієздатність;
 • має вищу освіту, професійні знання та навички, що відповідають видам та особливостям діяльності установи/закладу;
 • у якого відсутній реальний або потенційний конфлікту інтересів, що може вплинути на об’єктивність і неупередженість прийняття рішень Піклувальною радою, зокрема відсутність трудових відносин із установою/закладом;
 • не має непогашеної судимості;
 • відповідає іншим вимогам, визначеним цим Положенням.
 1. Незалежним членом Піклувальної ради може бути особа, яка відповідає вимогам, встановленим цим Положенням до членів Піклувальних рад, має вищу освіту, професійні знання та навички, що відповідають видам та особливостям діяльності установи/закладу.

Не може бути незалежним членом Піклувальної ради особа, яка:

 •  не відповідає вимогам цього Положення до членів Піклувальних рад та незалежного члена Піклувальної ради;
 • перебуває та протягом останніх 5 років була посадовою особою установи/закладу;
 • перебуває та протягом останніх 3 років перебувала у трудових відносинах із установою/закладом;
 •  є здобувачем освіти у такому закладі, вихованцем установи/закладу, отримувачем послуги установи/закладу;
 • отримує від установи/закладу будь-які доходи;
 •  є державним службовцем, представником держави або є службовою особою органів місцевого самоврядування;
 • є аудитором цієї установи/закладу або була ним протягом певного періоду за останні 3 роки, що передували її обранню до Піклувальної ради;
 •  є фізичною особою - суб`єктом підприємницької діяльності – контрагентом підприємства, установи, закладу або кінцевим бенефіціарним власником, засновником (учасником) чи посадовою особою органу управління юридичної особи – контрагента установи/закладу.
 1. Селищна рада повідомляє про намір утворити відповідну Піклувальну раду на своєму офіційному веб-сайті та надсилає письмове повідомлення керівникам відповідних установ/закладів.
 2. Суб’єкти подання подають селищній раді свої пропозиції щодо кандидатів до складу Піклувальних рад протягом 10 робочих днів з дати розміщення інформації на офіційному веб-сайті селищної ради про намір утворити відповідну Піклувальну раду.
 3. Висування представників селищної ради, структурних підрозділів селищної ради до складу Піклувальних рад здійснюється шляхом подання відповідних пропозицій селищним головою (або особою, що здійснює його повноваження).
 4. Висування кандидатів до Піклувальної ради зі складу депутатів селищної ради  здійснюється депутатськими фракціями селищної ради з урахуванням того, що до складу однієї Піклувальної ради не можуть входити депутати від однієї депутатської фракції.
 5. Пропозицiї від депутатських фракцій про висування кандидатiв до складу Піклувальних рад оформлюються у виглядi протоколу, пiдписаного головою та секретарем депутатської фракцiї у селищній раді або уповноваженими особами (представниками) цих депутатських фракцій.

         До протоколу включається інформація про кандидата до складу Піклувальної ради (Піклувальних рад), що містить інформацію відповідно до п. 16 цього Положення.

 

 1. Незалежні члени до складу Піклувальних рад обираються за результатами голосування на пленарному засіданні ради (кандидатури ставляться на голосування у порядку їх надходжень).
 2. Особа, яка виявила бажання стати незалежним членом Піклувальної ради відповідної установи/закладу подає:
 • особисту заяву у довільній формі, яка містить згоду на обробку персональних даних;
 • копію документа, що посвідчує особу;
 • копію довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків, за виключенням випадків, коли особа через свою релігійні переконання відмовилась від прийняття реєстраційного номеру облікової картки платника податків;
 • копію трудової книжки (за наявності) та документів,  що підтверджують професійні знання та навички, що відповідають видам та особливостям діяльності закладу освіти;
 • копію документа про вищу освіту;
 • довідку про відсутність непогашеної судимості;
 • біографічну довідку (резюме);
 • рекомендації (за наявності);
 • мотиваційний лист щодо виконання функцій члена Піклувальної  ради (інформація про причини участі, наміри та перспективи щодо подальшої діяльності у складі Піклувальної ради та виконання відповідних функцій з управління установою/закладом, пропозиції з підвищення ефективності діяльності установи/закладу та інша інформація, які свідчить про доцільність обрання до складу Піклувальної ради саме цієї особи);
 • декларацію особи, уповноваженої на виконання функції держави або місцевого самоврядування, за минулий рік в порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції».

Відповідальність за достовірність поданих документів та інформації  несе заявник.

 1. Члени Піклувальної ради працюють на громадських засадах.
 2. Члени Піклувальної ради відповідно до вимог статті 65 Господарського кодексу України належать до посадових осіб публічного права.
 3. Очолює Піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів Піклувальної ради.

           З числа членів Піклувальної ради також обираються заступник та секретар Піклувальної ради.

 1. Спірні питання, що виникають під час подачі та розгляду документів, вирішуються постійною комісією селищної ради з питань законності, правопорядку, запобігання корупції, регламенту та депутатської діяльності.
 2. Повноваження голови Піклувальної ради визначаються цим Положенням та Статутом установи/закладу.
 3. Голова Піклувальної ради:
 • скликає і координує роботу Піклувальної ради;
 • головує на засіданнях, формує порядок денний засідань;
 • готує і проводить засідання, затверджує рішення Піклувальної ради;
 • визначає функції заступника, секретаря та інших членів Піклувальної ради;
 • представляє Піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з питань, віднесених до її повноважень;
 • звітує щорічно та у строки, визначених радою, перед селищною радою, профільною постійною комісією про роботу Піклувальної ради та результати її діяльності;
 • за рішенням Піклувальної ради порушує перед засновником питання щодо внесення змін до її складу;
 • підписує рішення Піклувальної ради та протокол засідання.
 1.  У випадку, якщо голова Піклувальної ради вiдмовляється скликати засiдання (або ж у випадку неможливості ним скликати засідання) Піклувальної ради, засiдання скликається i проводиться заступником голови Піклувальної ради, а у разi його вiдсутностi - секретарем.
 2. Основною формою роботи Піклувальної ради є її засідання.
 3. Засідання Піклувальної ради проводяться не рідше як раз у квартал.
 4. Засiдання Піклувальної ради вважається правомочним, якщо на ньому присутні бiльше половини членiв Піклувальної ради вiд її загального складу.
 5. Рішення Піклувальної ради приймаються більшістю голосів від затвердженого складу. Кожен член Піклувальної ради має один голос. У разі рівного розподілу голосів голос голови Піклувальної ради є визначальним.
 6. Засiдання Піклувальної ради є вiдкритими. За необхiдностi Піклувальною радою може бути прийняте рiшення про проведення закритих засiдань.
 7. Засідання Піклувальної ради скликаються головою Піклувальної ради або на вимогу:
 • селищного голови;
 • депутатського корпусу;
 • уповноваженого органу управління установою/закладом;
 • члена Піклувальної ради;
 • керівника установи/закладу.

            Вимога про скликання засідання Піклувальної ради складається у письмовому вигляді із зазначенням підстав та подається на ім’я голови Піклувальної ради. Датою вручення вимоги вважається дата вручення повідомлення під розпис голові або секретарю Піклувальної ради із записом у відповідному журналі, який зберігається у секретаря Піклувальної ради.

          Засідання Піклувальної ради має бути скликане не пізніше 5 робочих днів після отримання відповідної вимоги.

 1. Перше засiдання Піклувальної ради скликається селищним головою (або особою, що здійснює його повноваження) не пiзнiше як на l0 день з дати призначення повноважного складу Піклувальної ради.
 2. На першому засiданнi Піклувальної ради затверджується регламент роботи Піклувальної ради.
 3. Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди, сайти установ/закладів, офіційний веб-сайт селищної ради  тощо.
 4. Рішення Піклувальної ради в 7-денний термін доводяться до відома засновника установи/закладу освіти, директора, колективу установи/закладу, батьків закладу освіти (у т.ч. закладу освіти у сфері культури, фізкультури і спорту), громадськості. Їх виконання організовується членами Піклувальної ради.
 5. Рiшення Піклувальної ради, прийнятi в межах закону та її компетенцiї, обов'язковi для виконання установою/закладом.
 6. На засiдання Піклувальної ради можуть бути запрошенi: представники виконавчого органу (структурного підрозділу) селищної ради, до сфери управлiння якого належить юридична особа; керiвники структурних пiдроздiлiв, представники профспiлкового комітету; iншi посадовi особи.
 7. Порядок денний формується головою (у разі його відсутності – заступником чи  секретарем) та затверджується на засіданні Піклувальної ради.
 8. Про порядок денний, дату, час та місце проведення засідання Піклувальної ради її члени повідомляються секретарем Піклувальної ради персонально не пізніше, ніж за 3 робочих дні до засідання. Не пізніше ніж за 2 робочі дні до засідання інформація про порядок денний, час та місце оприлюднюється на офіційному веб-сайті установи/закладу, а у разі відсутності в установі/ закладі офіційного веб-сайту, на сайті селищної ради.
 9. На засiданнях Піклувальної ради ведуться протоколи, якi пiдписуються головуючим на засiданнi, секретарем та всімa іншими членами Піклувальної ради, що присутні на засіданні.

          Протокол засiдання ведеться секретарем Піклувальної ради, оформляється у двох оригінальних примiрниках упродовж п'яти робочих днiв пiсля проведення засiдання. У разі, якщо на кілька установ/закладів створено одну Піклувальну раду, кількість оригінальних примірників має бути на один більше, аніж таких установ/закладів.

          Один примiрник протоколу засiдання Піклувальної ради зберiгається у відповідній установі/закладі, другий - у відділі діловодства селищної ради.

         Копія протоколу засідання надається до виконавчого органу (структурного підрозділу) селищної ради,  до сфери управлiння якого належить установа/заклад.

            Протокол упродовж 10 робочих днiв пiсля пiдписання оприлюднюється на офiцiйному веб-сайтi селищної ради та веб-сайті установи/закладу (за наявності).

 1.  Засiдання Піклувальної ради або хiд розгляду окремого питання на її засiданні може фiксуватися за допомогою звуко- та/або відеозаписувальних технiчних засобів. Такі записи зберігаються у Піклувальній раді.
 2. Не допускається втручання членів Піклувальної ради в навчально-виховний, освітній процес (відвідування уроків тощо) без згоди керівника навчального закладу.

 

IV. Права і обов’язки членів Піклувальної ради

 

 1.  Члени Піклувальної ради мають право:
 • отримувати інформацію та документи установи/закладу, необхідні для виконання своїх функцій;
 • безперешкодного доступу до всіх будівель та приміщень установи/закладу;
 • брати участь у роботі колегіальних органів установ/закладів з правом дорадчого голосу, у нарадах, комісіях, засіданнях, які проводяться в установі/закладі;
 • отримувати інформацію про порядок денний, матеріали, дату, час та місце проведення засідання Піклувальної ради;
 • вносити пропозиції до планів роботи установи/закладу;
 • подавати керівнику обов’язкові для розгляду пропозиції щодо діяльності установи/закладу;
 • вносити питання, проекти документів, рішень, пропозиції та зауваження до порядку денного засідання Піклувальної ради;
 • подавати у письмовій формі окрему думку щодо проекту рішення Піклувальної ради, яка додається до протоколу засідання Піклувальної ради;
 • вимагати скликання засідання Піклувальної ради відповідно до вимог цього Положення;
 • порушувати питання про звітування керівника установи/закладу перед Піклувальною радою;
 • брати участь у визначенні стратегії розвитку установи/закладу та контролювати її виконання;
 • аналізувати та оцінювати діяльність установ/закладів та їх керівників;
 • контролювати виконання кошторису та бюджету установ/закладів, вносити відповідні рекомендації та пропозиції, що є обов’язковими для розгляду керівниками установ/закладів;
 • вносити засновнику та/або Уповноваженому органу управління установи/закладу подання про заохочення або звільнення керівника установи/закладу з підстав, визначених законом;
 • ініціювати проведення інституційного аудиту закладу (закладів) освіти у позаплановому порядку у випадках, передбачених законодавством; у разі негативних результатів інституційного аудиту засновнику закладу освіти надавати рекомендації щодо зміни керівника закладу освіти, припинення чи реорганізації закладу освіти;
 • брати участь у розробці установчих документів установ/закладів, їх нової редакції та змін до них;
 • брати участь у затвердженні кошторису та прийомі фінансових звітів установ/закладів;
 • брати участь у здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю установ/закладів;
 • брати участь у здійсненні контролю за дотриманням установчих документів установ/закладів;
 • брати участь у здійсненні контролю за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками;
 • сприяти залученню додаткових джерел фінансування у відповідності до законодавства;
 • здійснювати інші права, визначені законами України та установчими документами установ/закладів.
 1.  Члени Піклувальної ради зобов’язані:
 • діяти виключно в інтересах територіальної громади, установ/закладів, учнів та трудового колективу закладів освіти;
 • керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом закладу освіти, рішеннями селищної ради, виконавчого комітету селищної ради та цим Положенням;
 • виконувати свої обов’язки особисто і не передавати власні повноваження іншій особі;
 • не розголошувати, не поширювати та не передавати третім особам персональні дані, отримані в ході роботи або які містяться у документах, окрім випадків, передбачених чинним законодавством;
 • не розголошувати конфіденційну інформацію про діяльність закладів освіти, яка стала відомою у зв’язку з виконанням функцій члена Піклувальної ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або інтересах третіх осіб, окрім випадків, передбачених чинним законодавством;
 • брати участь у засіданнях Піклувальної ради. Завчасно повідомляти голову Піклувальної ради про неможливість участі у засіданнях Піклувальної ради із зазначенням причини відсутності;
 • виконувати рішення, прийняті селищною радою, виконавчим комітетом селищної ради та Піклувальною радою закладу освіти.

 

V. Дострокове припинення повноважень члена Піклувальної ради

 

 1.  Повноваження члена Піклувальної ради можуть бути припинені достроково за ініціативою члена Піклувальної ради, за ініціатнвою голови Піклувальної ради або за ініціативою суб’єкта делегування на підставі письмової заяви на ім’я голови Піклувальної ради.
 2. Член Піклувальної ради зобов’язаний невідкладно подати письмову заяву на ім'я голови Піклувальної ради про припинення своїх повноважень у  разі виявлення обставин невідповідності вимогам, визначених пунктом цим Положенням до члена Піклувальної ради, незалежного члена піклувальної ради.
 3.  Суб’єкт делегування, отримавши письмову заяву члена Піклувальної ради про припинення своїх повноважень, повинен прийняти рішення щодо припинення повноважень відповідного члена Піклувальної ради протягом 30 календарних днів з дня отримання заяви або рішення Піклувальної ради відповідно.
 4. Повноваження члена Піклувальної ради припиняються також у випадку:
 • неналежного виконання обов’язків, з моменту прийняття відповідного рішення суб’єктом делегування;
 • неможливості виконання обов’язків члена Піклувальної ради за станом здоров’я;
 • притягнення до відповідальності за вчинення злочину, з моменту набрання законної сили вироку суду;
 • смерті;
 • визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, з моменту набрання законної сили рішення суду;
 • ліквідації Піклувальної ради;
 • закінчення строку, на який члена Піклувальної ради було призначено, з наступного дня після закінчення відповідного строку;
 • пропуску без поважних причин трьох та більше засідань Піклувальної ради.
 1. У разi дострокового припинення повноважень члена Піклувальної ради суб’єкт делегування, селищна рада має призначити iншого члена Піклувальної ради вiдповiдно до цього Положення у строк, що не перевищує трьох мiсяцiв.

         Виконавчий орган (структурний підрозділ) селищної ради, до сфери управління якого належить відповідна установа/заклад,  зобов'язаний забезпечувати наявнiсть у складі Піклувальної ради достатньої кiлькостi членiв з метою виконання покладених на Піклувальну раду функцiй та завдань.

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь