Новогуйвинська громада
Житомирська область, Житомирський район

№ 693 Про внесення змін до Статуту Інклюзивно-ресурсного центру Новогуйвинської селищної ради та затвердження його у новій редакції

Дата: 09.11.2021 10:56
Кількість переглядів: 247

Фото без опису

У К Р А Ї Н А

НОВОГУЙВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ №693

(шістнадцята сесія восьмого скликання)

 

від «02» листопада 2021 року

 

Про внесення змін до Статуту

Інклюзивно-ресурсного центру

Новогуйвинської селищної ради

та затвердження його у новій редакції

         

          У зв’язку з внесенням змін до окремих постанов Кабінету Міністрів України щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами, керуючись статтями 25, 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Законом України «Про освіту», постановами Кабінету Міністрів України від 21 липня 2021 року № 765 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами»,  від 14 червня 2000 року № 963 «Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників»,  від 30 серпня 2002 року №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», від 27 серпня 2010 року № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності», від 12 липня 2017 р. № 545 «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр» (зі змінами та доповненнями), Порядком надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 346, враховуючи висновки та рекомендації постійних комісій селищної ради з гуманітарних питань, охорони здоров’я та соціального захисту населення  та з питань житлово-комунального господарства, містобудування, благоустрою, комунальної власності та  інвестиційної діяльності від 01.02.2021р., селищна рада

ВИРІШИЛА:

 1. Внести зміни до Статуту  Інклюзивно-ресурсного центру Новогуйвинської селищної ради (код за ЄДРПОУ 41871671), затвердженого у новій редакції рішенням 4 сесії Новогуйвинської селищної ради Житомирського району Житомирської області від 14.01.2021р. № 48:
 1. Пункти 3, 5, 13, 31, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 52  викласти у новій редакції:

          «3. Центр є установою, що утворюється з метою забезпечення права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, в тому числі у закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти та інших закладах освіти, які забезпечують здобуття освіти,   шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи (далі - комплексна оцінка) та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу.»

           «5. Міністерство освіти і науки України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики щодо діяльності центру. Методичне та аналітичне забезпечення діяльності Центру здійснюють ресурсні центри підтримки інклюзивної освіти (далі - центри підтримки інклюзивної освіти) та/або визначена Міністерством освіти і науки України установа, що належать до сфери його управління. Органи управління у сфері освіти обласної держадміністрації здійснюють координацію діяльності Центру, контроль за дотриманням ним актів законодавства, Положення про інклюзивно-ресурсний центр, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 р. № 545 (зі змінами та доповненнями).»

          «13. Основними завданнями Центру є:

 1. проведення комплексної оцінки, у тому числі повторної, та здійснення системного кваліфікованого супроводу осіб у разі встановлення у них особливих освітніх потреб;
 2. надання рекомендацій закладам освіти щодо розроблення індивідуальної програми розвитку особи;
 3. консультування батьків, інших законних представників особи з особливими освітніми потребами щодо особливостей її розвитку;
 4. забезпечення участі педагогічних працівників Центру:
 •  у діяльності команди психолого-педагогічного супроводу особи з особливими освітніми потребами;
 •  у семінарах, тренінгах, майстер-класах для підвищення кваліфікації педагогічних працівників, обміну досвідом тощо;
 1. залучення (у разі потреби) педагогічних працівників Центру під час засідань психолого-педагогічного консиліуму у спеціальних закладах загальної середньої освіти;
 2. надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових та інших послуг дітям з особливими освітніми потребами:
 • дітям раннього та дошкільного віку, які не відвідують заклади дошкільної освіти;
 • дітям, які здобувають освіту у формі педагогічного патронажу;

            7) визначення потреби в асистенті учня та/або супроводі дитини з особливими освітніми потребами в інклюзивному класі (групі);

            8) визначення рівня підтримки особи з особливими освітніми потребами в закладі освіти;

     9) надання консультативної, психологічної допомоги батькам, іншим законним представникам осіб з особливими освітніми потребами у формуванні позитивної мотивації щодо розвитку таких дітей та підвищення обізнаності щодо організації їх навчання і виховання;

       10) інформування громади про діяльність Центру та взаємодія з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, закладами освіти, закладами охорони здоров’я, закладами (установами) соціального захисту населення, службами у справах дітей, громадськими організаціями тощо;

   11) ведення обліку осіб, які звернулися до Центру, шляхом формування їх електронного переліку в АС «ІРЦ» за встановленою формою;

 12) підготовка звітної та аналітичної інформації про результати діяльності Центру.»

          «31. Керівництво діяльністю Центру здійснює директор, який призначається на   посаду   строком   на   шість років  на конкурсній основі за контрактом та звільняється з посади засновником, в особі селищного голови, за погодженням з уповноваженим органом управління. На посаду директора Центру призначаються особа, яка має вищу освіту ступеня магістра (спеціаліста) за спеціальністю «Спеціальна освіта» («Корекційна освіта», «Дефектологія») або «Психологія» («Практична психологія») та стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менш як п’ять років та яка пройшла конкурсний відбір і визнана переможцем конкурсу відповідно до порядку, затвердженого Засновником Центру.»

          «33. У Центрі за рішенням Засновника утворюється Піклувальна рада, яка є колегіальним органом та створюється з метою сприяння виконанню перспективних завдань розвитку Центру, залученню фінансових ресурсів для забезпечення його діяльності з основних напрямів розвитку і здійсненню контролю за їх використанням, ефективній взаємодії Центру з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, громадськістю, громадськими об’єднаннями, юридичними та фізичними особами.

        Правовий статус, повноваження, завдання, склад, строк повноважень, порядок утворення та ліквідації, органiзацiя дiяльностi Піклувальної ради Центру визначається чинним законодавством України та відповідним Положенням, затвердженим Засновником.

         До складу Піклувальної ради Центру не можуть входити його працівники, особи з особливими освітніми потребами, які отримують (отримували) послуги у Центрі. Перелік інших осіб, які не можуть входити до складу Піклувальної ради, визначається Засновником.

         Піклувальна рада Центру діє на громадських засадах.

         Піклувальна рада має право:

 • брати участь у визначенні стратегії розвитку Центру та контролювати її виконання;
 • сприяти залученню додаткових джерел фінансування;
 • аналізувати та оцінювати діяльність Центру та його керівника;
 • контролювати виконання кошторису та/або бюджету Центру і вносити відповідні рекомендації та пропозиції, що є обов’язковими для розгляду керівником Центру;
 • вносити Засновнику подання про заохочення або відкликання керівника Центру з підстав, визначених законом;
 • отримувати інформацію та документи Центру, необхідні для виконання своїх функцій;
 • безперешкодного доступу до всіх будівель та приміщень Центру;
 • брати участь у роботі колегіальних органів Центру з правом дорадчого голосу, у нарадах, комісіях, засіданнях, які проводяться у Центрі (Центром);
 • вносити пропозиції до планів роботи Центру;
 • подавати керівнику обов’язкові для розгляду пропозиції щодо діяльності Центру;
 • порушувати питання про звітування директора Центру перед Піклувальною радою;
 • брати участь у розробці установчих документів Центру, їх нової редакції та змін до них;
 • брати участь у затвердженні кошторису та прийомі фінансового звіту;
 • брати участь у здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю Центру;
 • брати участь у здійсненні контролю за дотриманням установчих документів Центру;
 • брати участь у здійсненні контролю за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками;
 • здійснювати інші права, визначені спеціальними законами та/або установчими документами Центру.

           Члени Піклувальної ради зобов’язані:

 • діяти виключно в інтересах територіальної громади, Центру, осіб з особливими освітніми потребами та трудового колективу Центру;
 • виконувати свої обов’язки особисто і не передавати власні повноваження іншій особі;
 • не розголошувати, не поширювати та не передавати третім особам персональні дані, отримані в ході роботи або які містяться у документах, окрім випадків, передбачених чинним законодавством;
 • не розголошувати конфіденційну інформацію про діяльність Центру, яка стала відомою у зв’язку з виконанням функцій члена Піклувальної ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або інтересах третіх осіб, окрім випадків, передбачених чинним законодавством.»

         «34. Діяльність Центру забезпечують педагогічні працівники: керівник (директор), завідувач філії (за наявності філії), фахівці (консультанти) інклюзивно-ресурсного центру (практичні психологи, вчителі-реабілітологи, вчителі-логопеди, інші вчителі-дефектологи).       

          На посади педагогічних працівників центру призначаються особи, які є громадянами України, вільно володіють державною мовою, мають вищу педагогічну (психологічну) освіту ступеня магістра (спеціаліста) за спеціальностями «Спеціальна освіта» («Корекційна освіта», «Дефектологія») або «Психологія («Практична психологія»), стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менш як два роки у порядку, встановленому трудовим законодавством.»

  «35. Призначення на посади педагогічних працівників центру здійснюється  керівником (директором) Центру.»

           «36. Обов’язки керівника (директора) та інших працівників Центру визначаються відповідно до законодавства та посадових інструкцій, затверджених керівником (директором) Центру.»

          «39. Штатний розпис центру передбачає посади інших працівників (адміністратор інклюзивно-ресурсного центру, головний бухгалтер, бухгалтер, медсестра, юрист, водій тощо), які забезпечують господарсько-обслуговуючу та іншу діяльність інклюзивно-ресурсного центру. Посада (посади) головного бухгалтера, бухгалтера вводяться до штату центру у разі прийняття Засновником рішення щодо одноосібного ведення Центром бухгалтерського обліку та здійснення фінансово-господарської діяльності. До прийняття Засновником рішення щодо одноосібного ведення Центром бухгалтерського обліку здійснює ведення бухгалтерського обліку, фінансово-господарської та іншої звітності.»

      «40. У разі коли кількість дітей, які проживають на території територіальної громади, перевищує відповідно 7 тис., центр додатково залучає необхідних фахівців. До штатного розпису центру додаткові посади фахівців (консультантів) інклюзивно-ресурсного центру вводяться за рішенням Засновника із розрахунку 0,5 ставки на кожну додаткову тисячу дитячого населення, яке проживає на території територіальної громади та яке інклюзивно-ресурсний центр обслуговує.»

      «41. Штатна чисельність та структура Центру затверджується Засновником за поданням директора центру та Уповноваженого органу управління. Штатний розпис Центру затверджує Уповноважений орган управління відповідно до законодавства. До штатного розпису центру додаткові посади вводяться за рахунок спеціального фонду.»

  «42. Структура, штати, штатна чисельність Центру затверджується Засновником.

         Режим роботи Центру затверджуються уповноваженим органом управління.

         Штатний розпис Центру затверджується Уповноваженим органом управління за поданням директора.»

    «52. Джерелами фінансування центру є кошти державного та місцевого бюджетів, інших коштів засновника, благодійні пожертви юридичних та фізичних осіб, інші джерела, не заборонені законодавством, у тому числі кошти, одержані за надання додаткових освітніх та інших платних послуг, гранти, дарунки, інші надходження, одержані від юридичних та фізичних осіб.

 Центр має право надавати платні послуги, визначені чинними нормативно-правовими актами.

 Надходження, отримані Центром за надання платних послуг та за рахунок інших додаткових джерел фінансування, в установленому законодавством порядку використовуються для забезпечення його діяльності, передбаченої установчими документами Центру.

    Центр самостійно розпоряджається надходженнями від надання платних послуг та інших додаткових джерел фінансування, передбачених його установчими документами.

         У разі обслуговування дітей з особливими освітніми потребами з інших адміністративно-територіальних одиниць або територіальних громад Центр не пізніше 15 числа наступного місяця з дня їх звернення інформує про них Засновника та Уповноважений орган управління для вирішення питання щодо організації діяльності в одній із форм співробітництва, визначених Законом України «Про співробітництво територіальних громад».»

 

 1. У пункті 16 назву Закону України  «Про загальну середню освіту» змінити на «Про повну загальну середню освіту».

 

 1. Пункт 22 після слів «Центр є юридичною особою» після коми доповнити виразом наступного змісту «що утворюється як бюджетна установа», далі – за текстом.
 2. Доповнити пункт 28 підпунктами 6 та 7 наступного змісту:

         «6) Мати у своїй структурі філію (філії).

           7) Організовувати власну діяльність з використанням мобільного інклюзивно-ресурсного центру.»

 1. Відповідно підпункт 6 Статуту у попередній редакції вважати підпунктом 8.
 2. Підпункт 1 пункту 30 доповнити абзацами наступного змісту:

           « - Затверджує структуру, чисельність та штати Центру у межах, визначених чинним законодавством України.

 • Здійснює інші повноваження, визначені чинним законодавством, рішеннями селищної ради та цим Статутом.»
 1.  У підпункті 1 пункту 30 вираз «Затверджує структуру, чисельність та штати Центру у межах, визначених чинним законодавством України» замінити на «Подає на затвердження Засновнику структуру, чисельність та штати Центру у межах, визначених чинним законодавством України», а вираз «Організовує та проводить конкурси на зайняття посади директора та педагогічних працівників Центру» – на  «Організовує та проводить конкурси на зайняття посади директора
 2. Підпункт 2 пункту 30 доповнити абзацами наступного змісту:

           « - До прийняття Засновником рішення щодо одноосібного ведення Закладом бухгалтерського обліку здійснює ведення бухгалтерського обліку, фінансово-господарської та іншої звітності.

 • Подає щороку у встановлені терміни визначеній Міністерством освіти і науки України установі, що належить до сфери його управління, зведену інформацію про діяльність Центру з використанням АС «ІРЦ» відповідно до форми, затвердженої Міністерством освіти і науки України.»
 1. Підпункт 2 пункту 32 викласти у новій редакції:

        «2) призначає на посади працівників центру, звільняє їх із займаної посади відповідно до законодавства, затверджує посадові інструкції працівників центру, заохочує працівників центру і накладає на них дисциплінарні стягнення;»

 1. У підпункті 3 пункту 32 вираз «надання психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами» замінити на «надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг особам з особливими освітніми потребами)
 2. У підпункті 4 пункту 32 вираз «затверджує кошторис» замінити на «формує кошторис».
 3. Доповнити пункт 32 підпунктами 8, 9, 10 наступного змісту:

         «8) діє від імені центру без довіреності;

     9) залучає юридичних та фізичних осіб до виконання завдань центру шляхом укладення з ними цивільно-трудових договорів відповідно до своєї компетенції;

    10) може вносити Засновнику та Уповноваженому органові управління центру пропозиції щодо підвищення ефективності діяльності центру.»

 1. Затвердити Статут  Інклюзивно-ресурсного центру Новогуйвинської селищної ради (код за ЄДРПОУ 41871671) у новій редакції, що додається.
 2. Директору Інклюзивно-ресурсного центру Новогуйвинської селищної ради (Нікуліній О.В.) здійснити державну реєстрацію Статуту відповідно до вимог чинного законодавства України, про що повідомити Новогуйвинську селищну раду Житомирського району Житомирської області та відділ освіти Новогуйвинської селищної ради Житомирського району Житомирської області.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради В.М.Стаха та постійну комісію селищної ради з гуманітарних питань, охорони здоров’я та соціального захисту населення.

 

Секретар селищної ради                                                               Віктор ДЄНЬГА


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь